Algemene Voorwaarden – 2-Controlware B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en aanbiedingen van 2-Controlware B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20142369 en gevestigd aan de Haagsemarkt 1 (4813 BA) te Breda.

1.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden van ontvanger wordt hierbij door 2-Controlware B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle aanbiedingen en/of uitingen (offertes) van 2-Controlware B.V. zijn dertig (30) dagen geldig. 2-Controlware B.V. geeft in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de te leveren applicaties en diensten en het gebruik daarvan. Onder diensten wordt mede verstaan: consultancy-werkzaamheden omtrent inrichting van de applicaties alsmede het geven van trainingen en overige dienstverlening. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de ontvanger verstrekte informatie. Als de aanbieding niet tot een overeenkomst heeft geleid, dan behoudt 2-Controlware B.V. zich het recht voor om de door
2-Controlware B.V. aangeboden capaciteit elders in te zetten.

1.4. De overeenkomst tussen 2-Controlware B.V. en ontvanger komt tot stand door integrale aanvaarding van het aanbod door de ontvanger. Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de orderbevestiging door de ontvanger of door ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst inclusief deze voorwaarden.

1.5. Bij een andersluidende aanvaarding van een aanbieding behoudt 2-Controlware B.V. zich het recht voor om een nieuwe aanbieding te doen die de vorige aanbieding vervangt.

1.6. Alleen schriftelijk vastgelegde afspraken worden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst tussen 2-Controlware B.V. en ontvanger.

Artikel 2. Medewerking, uitvoering en opschorting van de overeenkomst
2.1. 2-Controlware B.V. zal zich inspannen om zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.2. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft 2-Controlware B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 2-Controlware B.V. zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 2-Controlware B.V. is door ontvanger gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens ontvanger te aanvaarden. Verzoeken om diensten worden geacht uitsluitend aan 2-Controlware B.V. te zijn gericht en niet bijvoorbeeld aan een derde zoals hiervoor genoemd. Ontvanger is gehouden om in alle redelijkheid mee te werken aan de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met de derde.

2.3. Ontvanger gebruikt de applicaties/software/diensten uitsluitend voor het doel en de functies waarvoor zij ontwikkeld/bedoeld zijn. Gebruikt ontvanger de applicaties/software/diensten voor andere doeleinden of functies, dan doet ontvanger dit geheel voor eigen rekening en risico. 2-Controlware B.V. geeft geen garanties omtrent dergelijk (voortgezet) gebruik (zie ook artikellid 3.1) en ontvanger kan 2-Controlware B.V. hieromtrent dan ook niet aanspreken.

2.4. Ontvanger verplicht zich jegens 2-Controlware B.V. de leveringen in overeenstemming met de overeenkomst te accepteren en de voorziene medewerking te verlenen.

2.5. Wanneer ontvanger niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in dit artikel 2, en/of geen medewerking verleent en/of andere verplichtingen niet nakomt, heeft 2-Controlware B.V. in dat geval het recht om de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat ontvanger niet aan zijn verplichtingen voldoet.

2.6. Wanneer de ontvanger niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 2 en/of geen medewerking verleent en/of andere verplichtingen niet nakomt, heeft 2-Controlware B.V. in dat geval het recht de ontstane schade te vorderen en nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 3. De ontwikkeling en wijziging van applicaties
3.1. Ontvanger is bekend met en aanvaardt het feit dat de applicaties en/of diensten aan ontwikkeling en wijziging onderhevig zijn en derhalve geen statisch bestaan leiden.
2-Controlware B.V. is gerechtigd de applicaties en of diensten te wijzigen, daar nieuwe functionaliteit aan toe te voegen of functionaliteit te wijzigen, zulks ten behoeve van een meer doelmatige, efficiënte, aantrekkelijke of anderszins economisch verantwoorde exploitatie.

3.2. Voor zover een aanpassing in de applicaties en/of diensten zulks vereist, dit ter exclusieve beoordeling van 2-Controlware B.V. is 2-Controlware B.V. gerechtigd van ontvanger te verlangen een gewijzigde overeenkomst te ondertekenen of schriftelijk in te stemmen met de toepasselijkheid van gewijzigde voorwaarden. 2-Controlware B.V. zal ontvanger daartoe schriftelijk op de hoogte stellen van het voornemen de overeenkomst of de voorwaarden te wijzigen.

3.3. Indien ontvanger niet tijdig, zijnde uiterlijk vier weken na dagtekening van de in het voorgaande artikellid (3.2) genoemde aankondiging, schriftelijk de aangekondigde wijzigingen afkeurt, wordt zij geacht daarmee te hebben ingestemd.

3.4. Indien ontvanger tijdig schriftelijk weigert haar instemming met betrekking tot de aangekondigde wijzigingen te verlenen, is ontvanger gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat zijdens opdrachtnemer enig recht op nakoming, schadevergoeding of anderszins jegens 2-Controlware B.V. geldend kan worden gemaakt.

Artikel 4. Levering en termijnen
4.1. Leveringstermijnen door 2-Controlware B.V. zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Artikel 6:82 BW is van toepassing.

4.2. In geval van overmacht aan de zijde van 2-Controlware B.V. kunnen eventuele leveringstermijnen waar nodig worden verlengd of komen te vervallen.

4.3. Indien vertraging het gevolg is van handelen of nalaten van ontvanger en/of haar toeleveranciers, bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medewerking (waaronder ook begrepen het beantwoorden van vragen), dient ontvanger de eventuele uren waarin de medewerkers van 2-Controlware B.V. onderbelast zijn te compenseren, dit op eerste verzoek van 2-Controlware B.V..

Artikel 5. Prijzen en tarieven
5.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief overige heffingen van overheidswege.

5.2. Levering van extra (functionaliteit van de) applicaties en/of eventuele extra diensten en/of uitvoering van extra diensten en eventuele zaken waarvan ontvanger veronderstelde dat deze onderdeel uitmaakten van de overeenkomst, alsmede zaken die door ontvanger op basis van voortschrijdend inzicht, maar die niet zijn voorzien of overeengekomen bij de oorspronkelijke overeenkomst, worden aangemerkt als meerwerk dat in rekening zal worden gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven van 2-Controlware B.V. De looptijd van de overeenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van uitbreidingen door ontvanger tijdens de overeenkomst, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5.3. Eens per kalenderjaar is 2-Controlware B.V. gerechtigd haar prijzen en tarieven voor haar producten en diensten te verhogen. Ontvanger heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

Artikel 6. Facturering en betaling
6.1. 2-Controlware B.V. hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Alle facturen dienen door de ontvanger te worden betaald binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.

6.2. Indien ontvanger niet tijdig betaalt, is hij vanaf veertien (14) dagen na de factuurdatum van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Ontvanger is in dat geval, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente gehouden tot volledige vergoeding van de administratieve kosten (€ 75,00, buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (de proceskosten), daaronder begrepen de volledige kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- exclusief btw.

6.3. Indien ontvanger niet tijdig betaalt, is 2-Controlware B.V. gerechtigd haar diensten per direct op te schorten, zonder dat zij gehouden is eventuele schade, die als gevolg hiervan ontstaat, te vergoeden.

6.4. De vordering tot betaling van de factuur is direct opeisbaar ingeval ontvanger/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van ontvanger/opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.5. Indien ontvanger meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is of dat er sprake is van (vermeende) tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, dan dient ontvanger dit binnen tien (10) dagen na de factuurdatum respectievelijk uitvoering schriftelijk aan
2-Controlware B.V. te melden. Daarna kan de ontvanger hier geen bezwaar meer tegen maken.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de applicaties, software, diensten, documentatie en andere werken behoren toe aan 2-Controlware B.V., haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Tenzij anders is overeengekomen, verkrijgt de ontvanger uitsluitend de gebruiksrechten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld, of die in een afzonderlijke licentieovereenkomst(en) met (derden)leverancier(s) zijn vermeld.

7.2. Indien en voor zover niet alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de applicaties, software, diensten, documentatie en andere werken niet toebehoren aan 2-Controlware B.V., maar aan een derde leverancier, aanvaardt ontvanger en stemt ontvanger ermee in zelf een licentieovereenkomst met derde leveranciers aan te gaan. De ontvanger erkent en stemt ermee in gebonden te zijn aan alle licentiebepalingen en voorwaarden van externe (derden)leveranciers.

7.3. In overeenstemming met het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de beperkingen zoals bepaald in dit artikel, verleent 2-Controlware B.V. aan ontvanger hierbij een direct herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, op applicaties/(maatwerk)software, diensten en/of documentatie en/of andere werken, voor het doel waarvoor het door ontvanger is aangeschaft. Dit doel was ook bekend bij 2-Controlware B.V. tijdens de totstandkoming van de overeenkomst. 2-Controlware B.V. kan in de overeenkomst nadere voorwaarden stellen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht, zoals het maximaliseren van het aantal gebruikers, et cetera. Gebruik van documentatie impliceert ook het kopiëren van deze documentatie voor eigen medewerkers of gebruikers, alsmede de bevoegdheid om bedrijfsspecifieke documentatie te maken.

7.4. Het is ontvanger nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicaties, software, diensten en/of documentatie en/of andere werken en ontvanger mag de applicaties, software en/of documentatie en/of andere werken of een onderdeel daarvan niet verkopen, leasen, ter beschikking stellen, (sub)licentiëren, bezwaren of anderszins overdragen aan derden. En het is ontvanger niet toegestaan om toegang en/of een gebruiksrecht tot de applicaties, software, diensten en/of documentatie en/of andere werken te geven aan derden (waaronder hostingsoftware elders dan bij 2-Controlware B.V.) tenzij ontvanger voorafgaande schriftelijke toestemming heeft ontvangen van 2-Controlware B.V..

7.5. Ontvanger is niet gerechtigd vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen vermeldingen betreffende het vertrouwelijke karakter van werken.

7.6. Ontvanger vrijwaart 2-Controlware B.V. tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schendingen van intellectuele eigendomsrechten als hiervoor bedoeld.

7.7. Ontvanger is niet bevoegd de programmatuur te decompileren, de code te vermenigvuldigen en/of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, begrepen het omzeilen van (technische) beveiliging. Tenzij het voorgaande legaal is.

7.8. 2-Controlware B.V. is op eerste verzoek en op kosten van ontvanger/aanvrager bereid mee te werken aan een broncodedepot (Escrow) bij een onafhankelijke derde. De kosten van de derde partij en 2-Controlware B.V. die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de ontvanger. Voor standaardsoftware geldt dat intellectuele eigendomsrechten in de toekomst nooit door de ontvanger kunnen worden verkregen door middel van een broncodedepot, omdat de licentie niet-exclusief aan verschillende ontvangers kan worden verleend. Voor maatwerksoftware geldt dat de intellectuele eigendomsrechten door ontvanger in de toekomst kunnen worden verkregen door middel van een broncodedepot, alleen indien en voor zover is overeengekomen dat deze maatwerksoftware exclusief voor ontvanger is ontwikkeld. Verder kan 2-Controlware B.V. zoals eerder vermeld voorwaarden verbinden aan een borgsom.

7.9. Indien en voor zover de software door ontvanger aan eindgebruikers in gebruik wordt gegeven, niet zijnde werknemers van ontvanger – dit laatste in overeenstemming met het doel zoals dit is overeengekomen – dan is de eindgebruikerslicentieovereenkomst zoals weergegeven op het display aan eindgebruikers, geldig tussen de eindgebruiker en 2-Controlware B.V. (de “EULA”).

7.10. Elke overtreding van dit artikel geeft 2-Controlware B.V. het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te herroepen of te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de ontvanger, zonder daarbij verantwoordelijk te zijn voor eventuele veroorzaakte schade. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de ontvanger aan 2-Controlware B.V. een direct opeisbare boete van € 8.000, - (achtduizend Euro) per dag. Dit laatste onverminderd de overige rechten van 2-Controlware B.V., waaronder het recht om in plaats van een boete, reële schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Garantie
8.1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft 2-Controlware B.V. geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de applicaties en/of diensten dan in deze algemene voorwaarden is gesteld.

8.2. 2-Controlware B.V. geeft geen garanties of voorwaarden en wijst alle andere expliciete of impliciete wettelijke garanties van de hand, met inbegrip van garanties van kwaliteit, eigendom, niet-inbreukmakend karakter, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de applicaties/(maatwerk)software.

8.3. 2-Controlware B.V. garandeert dat alle diensten met vakkundige zorg en bekwaamheid zullen worden uitgevoerd. Indien 2-Controlware B.V. hieraan niet voldoet en de ontvanger binnen drie (3) maanden vanaf de datum van uitvoering daarvan op de hoogte stelt, zal 2-Controlware B.V. ofwel de professionele diensten opnieuw uitvoeren of de prijs die hiervoor is betaald, restitueren als enige verhaalsmogelijkheid van de ontvanger voor de niet nakoming van de garantie van de professionele diensten. Niettegenstaande het voorgaande worden resultaten van diensten die kosteloos worden geleverd, geleverd in de huidige staat, zonder enige garantie. 2-Controlware B.V. geeft geen garanties of voorwaarden en wijst alle andere expliciete of impliciete wettelijke garanties van de hand, met inbegrip van garanties van kwaliteit, eigendom, niet-inbreukmakend karakter, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de diensten en/of documentatie en/of andere werken.

8.4. Voldoet de dienstverlening wel aan de uitvoering van de diensten met vakkundige zorg en bekwaamheid, maar heeft ontvanger behoefte aan aanvullende dienstverlening, bijvoorbeeld training, etc., dan valt dit onder meerwerk.

8.5. 2-Controlware B.V. garandeert niet dat de applicaties en/of software en of diensten zullen voldoen aan de eisen van de ontvanger, dat de applicaties en/of software zullen werken in combinaties die de ontvanger kan kiezen voor gebruik, dat de werking van de applicaties en/of software ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat alle foutvoorwaarden zullen worden gecorrigeerd.

8.6. Indien garantie is overeengekomen dan kan ontvanger alleen een beroep doen op de garantie nadat ontvanger aan al diens verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst ten opzichte van 2-Controlware B.V. heeft voldaan.

8.7. Op applicaties en/of software waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij 2-Controlware B.V. berusten, zijn de garantiebepalingen van de betreffende (derden)leveranciers van toepassing.

Artikel 9. Beveiliging en vertrouwelijkheid
9.1. Informatie is vertrouwelijk als dit door de ene partij als zodanig is aangegeven of als de andere partij weet of kan vermoeden dat informatie anderszins vertrouwelijk is.

9.2. Partijen, en het personeel van partijen, zullen uitsluitend informatie gebruiken die is verkregen van of beschikbaar gesteld door de andere partij in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst en zullen deze niet direct of indirect aan derden verstrekken of daarvoor toestemming geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Partijen, waaronder mede begrepen het personeel van partijen, zullen voorts alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking.

9.3. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien een partij op grond van een rechterlijke uitspraak of ambtshalve bevel vertrouwelijke informatie openbaar moet maken.

9.4. Ontvanger verplicht zich maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang (kunnen) krijgen tot de diensten en gegevens. 2-Controlware B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de ontvanger lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onrechtmatig gebruik maken van software en/of dienst(en).

9.5. Ontvanger zal ook na de beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie of informatie waarvan zij vermoedt dat deze vertrouwelijk is, geheimhouden tegenover derden. Verder zorgt de ontvanger ervoor dat voornoemde vertrouwelijke informatie direct na beëindiging wordt vernietigd. Ontvanger bewijst op eerste verzoek van 2-Controlware B.V. dat dit werkelijk heeft plaatsgevonden.

9.6. Hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 10. Overdracht en onder-aanneming
10.1. Ontvanger is niet gerechtigd rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-Controlware B.V.. De autorisatie zoals hiervoor genoemd kan door 2-Controlware B.V. niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

10.2. 2-Controlware B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dit geschiedt op grond van onder-aanneming of inschakeling van personeel.

10.3. 2-Controlware B.V. is gerechtigd alle in het kader van de overeenkomst verkregen rechten en verplichtingen zonder enige aanvullende beperkingen aan derden over te dragen. Zij zal de ontvanger hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De totale aansprakelijkheid van 2-Controlware B.V. wegens een tekortkoming van haar zijde in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade:
a) tot de door 2-Controlware B.V. van de ontvanger ontvangen bedragen exclusief BTW, welke bedragen 2-Controlware B.V. in rekening heeft gebracht in verband met de levering en uitvoering van de applicaties, software en/of documentatie en / of andere werken en diensten onder de overeenkomst door 2-Controlware B.V.; of
b) indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, het bedrag exclusief BTW dat door 2-Controlware B.V. in rekening is gebracht in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan de datum van het schadegeval. Voorbeelden van duurovereenkomsten zijn (onder andere): de licentieovereenkomst en de service level agreement.

11.2. Onder directe vermogensschade, als bedoeld in het vorige artikel (11.1), wordt uitsluitend verstaan:
a) redelijke kosten die de ontvanger zou moeten maken om de prestatie van
2-Controlware B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op verzoek van ontvanger wordt ontbonden;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak en de schadeomvang, voor zover de vaststelling betrekking heeft op direct schade in de zin van dit artikel;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de ontvanger aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

11.3. De aansprakelijkheid van 2-Controlware B.V., als bedoeld in voorgaande artikelen, is beperkt tot nul indien en voor zover de ontvanger niet kan aantonen alles in het werk te hebben gesteld om de schade te beperken. Indien en voor zover tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het bepaalde in de betreffende overeenkomst.

11.4. Aansprakelijkheid van 2-Controlware B.V. voor alle andere vormen van schade dan genoemd in voornoemd artikel is uitgesloten, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kostenbesparingen, verminderde goodwill, verminking, vernietiging of verlies van databestanden, schade verband houdende met betrokkenheid van de (derden) leveranciers die door ontvanger aan 2-Controlware B.V. zijn voorgeschreven om in te schakelen, schade verband houdende met (extra) inzet van personeel van ontvanger en schade betreffende aansprakelijkheid buiten het contract om.

11.5. De beperkingen van de aansprakelijkheid van 2-Controlware B.V. zoals verwoord in dit artikel komen te vervallen indien en voor zover sprake is van opzet en / of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 2-Controlware B.V..

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de schadelijdende partij deze schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan meldt aan de schadeveroorzakende partij.

11.7. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens 2-Controlware B.V. vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt, in aanvulling op art. 6:75 BW, in ieder geval verstaan: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, pandemieën, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat een van beide partijen door zijn eigen leveranciers ongeacht de reden daartoe, niet tot levering of uitvoering van de overeenkomst in staat wordt gesteld.

12.2 Indien een overmachtssituatie zich voordoet, dan kan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de andere partij worden gevergd. De uitvoering van de overeenkomst zal worden opgeschort.

12.3 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan zal de overeenkomst worden beëindigd.
12.4 2-Controlware B.V. zal nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen. Ook niet als ter gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel wordt genoten door 2-Controlware B.V.

Artikel 13. Duur, beëindiging en opschorting
13.1 Een overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van één (1) jaar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

13.2 De overeenkomsten is tussentijds niet opzegbaar.

13.3 De overeenkomst dient uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de overeenkomst bij aangetekend schrijven te worden opgezegd. Per de opzegdatum (zijnde de datum waartegen is opgezegd) vervalt het recht tot gebruik van de applicatie en/of software, diensten, etc. Ontvanger kan veertien (14) dagen voor de opzegdatum de overeenkomst verlengen voor een periode van één (1) jaar, tegen betaling van administratiekosten van 2-Controlware B.V., conform een nader tussen partijen gemaakte schriftelijk afspraak.

13.4 Na het verstrijken van de (initiële) duur van de overeenkomst wordt de overeenkomst (stilzwijgend) verlengd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke duur, tenzij
a) partijen anders zijn overeengekomen; of
b) de overeenkomst eindigt doordat de ontvanger de overeenkomst schriftelijk beëindigt conform een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de looptijd.

13.5 2-Controlware B.V. is gerechtigd de prijzen met betrekking tot de applicaties en / of software, diensten, etc. jaarlijks te verhogen. In afwijking van art. 12.4.b kan ontvanger in het geval van prijswijziging schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van de prijswijziging. Indien ontvanger de overeenkomst niet binnen één (1) maand na de kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt ontvanger geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.

13.6 2-Controlware B.V. is, onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de
overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring en zonder ingebrekestelling of voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden:
a) indien otvanger in dit geval toerekenbaar tekortschiet in een of meer van haar verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
b) indien het voor 2-Controlware B.V. aannemelijk is dat ontvanger niet in staat is of bereid is haar verplichtingen na te komen;
c) indien ontvanger surseance van betaling heeft aangevraagd of surseance van betaling wordt verleend, indien hij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf of zijn activiteiten beëindigt of op enigerlei wijze insolvent blijkt te zijn;
d) indien 2-Controlware B.V. door de samenwerking met ontvanger imagoschade lijdt, of een verdere samenwerking met ontvanger zal leiden tot te verwachten imagoschade van
2-Controlware B.V.;
e) indien er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in de vorm van eigendoms- of zeggenschapsstructuur bij ontvanger of 2-Controlware B.V. zelf, waaronder ook fusies en overnames vallen;
f) indien door of namens ontvanger in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel plaatsvindt of wordt aangeboden of verstrekt aan een persoon die deel uitmaakt van de organisatie van 2-Controlware B.V..

13.7 In geval van ontbinding is 2-Controlware B.V. nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding in welke vorm dan ook. Ontvanger is gehouden 2-Controlware B.V. te vrijwaren tegen welke schade dan ook. Ontvanger is voorts gehouden 2-Controlware B.V. ter zake te vrijwaren en te vergoeden voor alle aanspraken van derden, die mochten ontstaan door of in verband met de ontbinding als bedoeld in dit artikel.

13.8 In geval van ontbinding is ontvanger gehouden tot onmiddellijke vergoeding van alle door 2-Controlware B.V. gemaakte kosten, onverminderd het recht van 2-Controlware B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.9 Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds uitvoering hebben gegeven en ontvangen, zijn deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making. Waaronder mede begrepen de door 2-Controlware B.V. aangeschafte licenties van (derden)leveranciers.

13.10 Indien ontvanger enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of indien gegronde vrees bestaat dat ontvanger zijn verplichting op grond van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is 2-Controlware B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks zonder dat 2-Controlware B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding. Opschorting vindt niet eerder plaats dan nadat 2-Controlware B.V. ontvanger hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en ontvanger een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

13.11 Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst zijn vergoedingen voor reeds door 2-Controlware B.V. verrichte prestaties onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds door de ontvanger (gedeeltelijk) betaalde bedragen van de overeengekomen prijs. De opschorting wordt niet eerder ongedaan gemaakt dan dat de ontvanger aan alle toezeggingen heeft voldaan en tevens alle uit de opschorting voortvloeiende kosten aan 2-Controlware B.V. heeft vergoed.

13.12 Bij beëindiging van de overeenkomst zal ontvanger terstond het gebruik van de applicatie en/of software, diensten, etc. staken en gestaakt houden.

13.13 Na beëindiging van de overeenkomst zullen ontvanger en diens medewerkers geen toegang meer hebben tot de applicatie en/of software, diensten, etc. en diens gegevens.

13.14 2-Controlware B.V. zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen reeds betaalde of verschuldigde vergoedingen aan ontvanger restitueren.

13.15 Verbintenissen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, overnameverbod personeel, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overeenkomsten voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin 2-Controlware B.V. gevestigd is.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1 Ontvanger zal gedurende de duur van de duurovereenkomst en tot één (1) jaar na beëindiging
van de duurovereenkomst of overeenkomst, zonder schriftelijke toestemming van 2-Controlware B.V., geen personen in actieve dienst van 2-Controlware B.V. in dienst nemen of werkzaamheden laten verrichten op de een of andere manier of een aanbieding doen of een derde hen een voorstel te laten doen waardoor de band van die personen/werknemers met 2-Controlware B.V. wordt verbroken.

15.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 15.1. verbeurt ontvanger aan 2-Controlware B.V. een direct opeisbare boete die niet voor gerechtelijke matiging in aanmerking komt, ter hoogte van het bruto jaarsalaris (incl. werkgeverslasten) van die medewerker(s), onverminderd het recht van 2-Controlware B.V. om in plaats van die boete volledige schadevergoeding te eisen.

15.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging van de nietige bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen en aannemen, waarmee, voor zover juridisch mogelijk, uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

15.4 De gegevens die ontvanger in het kader van de overeenkomst verstrekt aan 2-Controlware B.V. en de gegevens die ontvanger verstrekt tijdens het gebruik van de dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

15.5 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

15.6 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de overeenkomst.

2-Controlware

Support Desk

076-5019470

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen over onze autorisatiesoftware? Wij horen graag van u. Vul uw gegevens in het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via het telefoonnummer aan de linkerkant.

Ons toegewijde team staat klaar om u te helpen met eventuele vragen of problemen. Wij streven ernaar om u de best mogelijke service te bieden.

Vul ons contactformulier in